Medlemsmøte og Årsmøte

Medlemsmøte og Årsmøte


Tid


Sted

Vis kart

Styret i klubben informerer om den nye ridebanen på 40m x 80m på indre bane til Aurdal Travbane, og om Ville Vesten i Valdres – Vesternfestival – som foregår på kvelden 30. april og dagen 1. mai som mange sikkert har sett informasjon om på facebook, i avisa Valdres og på plakater rundt om i Valdres. 

Deretter blir det årsmøte. Se dokumenter i dokumentarkiv for Medlemsmøte og Årsmøte 14. mars  2019.  
ÅRSMØTE 14. Mars  2019 ca kl. 20.00 -20.30     AGENDA:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle klubbens årsberetning (det er ingen gruppeårsmeldinger i år)
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. Regnskapet legges frem på årsmøtet. 
 6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. Styrets forslag er uendret kontingent, samt gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift. 
 7. Vedta klubbens budsjett. Budsjett legges frem på årsmøtet sammen med regnskapet. 
 8. Behandle klubbens organisasjonsplan:
  1. Vedta gruppe-inndeling og delegere til styret å fastsette medlemmer i utvalgene
 9. Valg av nytt styre for Valdres Ride- og Kjøreklubb. Valgkomitéens forslag legges frem på årsmøtet. 

Styret i Valdres Ride- og Kjøreforening har i 2018 bestått av: 

Navn:                                På valg/ikke på valg      Type verv:                Telefonnr.:

Styret:

Anne Svenkerud Bjørgo     På valg                             leder                              41201122 

Lars Gunnar Løvvik           På valg                             nestleder                        41316292

Kinga Treczynska              På valg                             styremedlem                  47748554 

Kai Kareliussen                  På valg                             styremedlem                  48096663

Anna Sukke Sætrang          Ikke på valg                     styremedlem                  91836145

Caroline Nythun-Bøe         Ikke på valg                     styremedlem                  99438912


Siri Aasdokken Grønbrekk På valg hvert år                vara-styremedlem          95467960

Lloyd Tunbridge                På valg hvert år                vara-styremedlem          92444634


Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.


10. Valg av 2 revisorer

Revisorer i 2018 har vært:

Torill Sebu                              På valg                        Revisor, én av to           90976576

Siv-Janka H. Fjeldstad            På valg                        Revisor, én av to           90937078


11. Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. Styrets forslag er å gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 


12. Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Valgkomité i 2018 har vært:

Alicia Feuerherrn Sanne          Gjenvalg                      valgkomité, leder           97414494

Steinar Erland Bakken            Gjenvalg                      valgkomité-medlem       48158128

Siv Anett Hagene                    Ny                               valgkomité-medlem       41653924

Jørn Sanne                              Ny                               vara-valgkomité-medl.   94876062


Velkommen til Valdres Næringshage torsdag 14. mars!


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.