Årsmøte

Årsmøte


Tid


Sted

Vis kart

Til Medlemmer i Valdres Ride- og Kjøreklubb

MEDLEMSINFORMASJON  -  INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 11. MARS 2018

Vi ønsker alle medlemmer og blivende medlemmer velkommen til felles kjøring og ridning fra Volbu kl. 13:00 og fra Herangtunet fra kl. 15:00 – 17:00!

 

Deretter blir det servert mat og drikke inne i Grønolsbygningen på Herangtunet og vi starter årsmøtet kl. 1730. Etter årsmøtet blir det medlemsmøte. Caroline Nythun-Bøe vil fortelle litt om sine erfaringer ute på stevner, hva som motiverer henne og hva som kreves av hest og rytter. Vi skal også planlegge Hestens Dag 1. mai - der det foreløpig er avtalt at Bjørn Kjersem deltar med et innslag. 

 

MEDLEMSKONTINGENT 2018

Vi ber om at medlemskontingent for 2018 blir betalt til konto nr. 2320 18 44924. Kontingenten for 2018 er: 400,- for barn, 425,- for voksne fom 18 år og 450,- for familiemedlemsskap i henhold til årsmøtevedtak i 2017. (Til orientering koster bladet «Hestesport» kr. 420,- som direkte abonnement.)

 

ÅRSMELDING 2017:

Som siste punkt på årsplanen for 2017 hadde vi:

"Videreutvikle klubben slik at den i 2018 blir endelig godkjent som SATSNINGSKLUBB i Norges Rytterforbund. Vi klarer neppe dette til Ryttertinget i vår, men bør klare det innen Oslo Horse Show i oktober."

Med en sterk slutt-innspurt, kom vi likevel i mål som satsningsklubb i 2017: Valdres Ride- og Kjøreklubb ble godkjent offisielt av Norges Rytterforbund på Ryttertinget 1. april! Diplom ble delt ut til klubbens representanter, og plakett kom i posten like etter.

 

Løpende aktiviteter:

Reparasjon/syklubb/kaffekveld/sosialt på Mjakleplassen til Kjetil Furulund har vært en løpende aktivitet i vinterhalvåret. Mye av planleggingen til Hestens Dag blir gjort her. Det har også vært felles treff og treninger med kjøring og ridning på travbanen i Aurdal. Her er det mulig å komme både med og uten hest, og klubben kjøpte i 2017 inn en bålpanne til felles bruk og hygge. Sommerhalvåret har det vært jevnlige treninger i dressur og sprang med Storm innleid som trener.

 

Kurs, samlinger og stevner:

Klubben har i 2017 fortsatt sin satsning på utdanning for å utvikle seg og medlemmene, og for å innfri kravene som stilles fra Norges Rytterforbund til satsningsklubber. Et av disse kravene er at klubben minst skal arrangere 2 distriktsstevner i året. Vi arrangerte derfor 2 distriktsstevner i dressur og ett utvidet klubbstevne i sprang. Anne Ma Bergsbakken og Anne Bjørgo deltok på aktivitetslederkurs for hest, og Julia Johme Olsen deltok på Lederkurs for ungdom.

 

Klubben hadde for øvrig mange tilbud i 2017. Den 11. mars inviterte Alicia Feuerherrn Sanne til møte for å gå gjennom hva som trengs av hest og rytter for å starte på stevner. 25. – 26. mars var det Grønt Kort Kurs. Søndag 2. april på travbanen holdt Torgeir Svalesen kjørekurs, mens Bente Oxhovd hadde gjennomgang av krav til bruksprøver på utstillinger. 21. april var det western-kveld, og 23. april var det western-samling med demonstrasjon av western-ridning på travbanens søndagstreff. Den 30. april inviterte klubben til trening før dressur-stevnene med banetrening i dressur, der Lisbeth Stenseth ble leid inn som dommer. 14. mai var det brukshest-trening på travbanen, og 28. mai var det brukshestkonkurranse på Stall Berghall i Skrautvål. Helgen 10.-11. juni kom Angelique Hill til Valdres og holdt clinic i horsemanship og western-ridning. Klubbens breddearrangement var FAMILIEDAG MED HEST på Aurdal Travbane 25. juni. Dette var sommeravslutningen på søndagstreffene til klubben denne våren. Vi hadde ulike innslag, ponniridning, brukshestløype, kiosk og åpen dag for alle hesteinteresserte i Valdres denne søndagen. 22. juli arrangerte klubben på nytt programridning med Lisbeth Stenseth. Det var rideleir med Storm fra 5.-9. august. 11.-13. september kom Cynthia Engelmann fra England og instruerte i dressur. 6. oktober arrangerte vi banetrening i sprang med kostymehopping. Dette var kanskje det mest populære arrangementet med flotte kostymer og entusiastiske deltagere. 25.-29. oktober ble det arrangert nok et Grønt Kort Kurs. 1.-3. desember kom Margrete Lie og hadde treningshelg i bakkearbeid og ridning etter akademiske prinsipper.

 

I tillegg til klubbens arrangementer har det vært turer, samlinger og kurs i privat regi i Valdres i 2017. Medlemmer har tatt med hester på eksterne arrangementer. Blant annet hadde Kjetil Furulund, Jo Oxhovd og Torgeir Svalesen med 5 hester på en pløyedag med gråtassforeningen. Kjetil Furulund og Solveig Hårdnes deltok med 2 hester på gråtasstreff sammen med Sælshagin gråtassforening. Flere medlemmer har også vært utenfor Valdres og konkurrert. Vi vil nevne Steinar Erland Bakken (kjøring), Caroline Nythun-Bøe (dressur), Julia Johme Olsen og Yvonne (begge i sprang) og Heidi og Anne Bjørgo (Mounted Games). Hingsten til Steinar Erland Bakken, Nybakk Frøyar, har utmerket seg både nasjonalt og internasjonalt, med bl.a. 1. plass i NM kjøring med Øivind Mikkelsen som kusk og Steinar Erland som groom. De vant også 1. plass i Danmark, og Nybakk Frøyar ble velfortjent kåret til årets dølahest i Vestoppland.

 

Økonomi, administrasjon og utstyr:

Klubben registrerer medlemmene i KlubbAdmin som er et krav fra Norges Idrettsforbund. Hjemmesiden www.valdresrk.no er tatt i bruk, og er viktig i kommunikasjon med medlemmene. Løsningen er knyttet opp mot KlubbAdmin, SportsAdmin og MinIdrett og bruker samme databaser for å synkronisere informasjon automatisk. I klubbens gruppen på facebook er det mye aktivitet, og arrangementene fra hjemmesiden blir delt der.

 

Klubben ønsker en samlingsplass på nøytral grunn, og det har derfor vært både dugnader og møter i forbindelse med å få laget en ride-/kjørebane med mål 40m x 80m på indre bane, lengst sør, på Aurdal Travbane. Det ble søkt om midler fra Sparebankstiftelsen DnB både på våren og høsten i 2016 og 2017, men vi har fått avslag hittil. Imidlertid mottok klubben tilsagn om gave fra Sparebankstiftelsen Hallingdal – Valdres på kr. 100.000,- som må brukes innen 31/12-2018. I tillegg vil Valdres Travlag gi kr. 10.000,- i støtte til banen. Arbeidet med å forhåndsgodkjenne banen som idrettsanlegg i Nord-Aurdal kommune er i mål, og søknad om tippemidler er sendt. Dette er en betingelse for å kunne motta tippemidler til banen at klubben har 30-års bruksrett på grunnen, og dette ble vedtatt og i orden i 2017. Denne avtalen er nå også tinglyst. De av klubbens medlemmer som bruker banen må være medlem også i Valdres Travlag og betale treningsavgift.

 

 

ÅRSPLAN 2018:

 

 • Reparasjon/syklubb/kaffekveld/sosialt på Mjakleplassen i vinterhalvåret fortsetter på tirsdagskveldene. Kontaktperson: Kjetil Furulund tlf: 97512086.
 • Søndagstreff på Aurdal Travbane med kjøring, ridning og unghest-trening.
 • Tema-kvelder med video og sosialt samvær med temaene: Dressur og ryttertester, Sprangridning, Mounted Games, Pusse utstyr, Western-ridning, Kjøring. Tid og sted offentliggjøres på hjemmesiden og klubbens facebook-side. Evt også i en årsplan som sendes ut til medlemmene på e-post eller i posten. Arrangeres gjerne på kort varsel etter forespørsel og interesse fra medlemmene.
 • Islandshest-treff hos Anne Ma Bergsbakken i Etnedal med tema eksteriør på islandshest
 • Treninger med Margrete Lie etter akademiske prinsipper v/Hanne Bratrud tlf 91682830
 • Treningshelg i Mounted Games 14.-15. april v/Andrew Rodaughan, treneren til det Australske landslaget under VM i 2017. v/Anne S. Bjørgo tlf 41201122
 • Treningshelg i helgen før 1. mai med Bjørn Kjersem v/Torgeir Svalesen tlf 91185503
 • Nye dressur- og sprang treningssamlinger med Storm v/Elisabeth Olsen tlf 95210976
 • Grønt Kort Kurs – før stevnesesongen setter inn for fullt v/Anne S. Bjørgo tlf 41201122
 • Felles treningssamlinger i dressur, også for de som ikke har registrert hesten i NRYF
 • Western-treninger  v/Malin Engeli tlf. 99457239
 • Brukshest-treninger v/Alicia Feuerherrn Sanne tlf. 97414494
 • Baneridning i sprang: Trening, også for de som ikke har registrert hesten i NRYF. Mulig som kostymehopping siden dette var så populært i fjor
 • 2 Distriktsstevner i dressur

Ø  Arrangementene legges ut på klubben sin hjemmeside, og link dit i eksisterende facebook-gruppe. Styret vurderer å lage egen facebook-side.

Ø  Få satt i gang Klubb-brev med 2 eksemplarer pr år som sendes på e-post til medlemmene, evt i posten til de som ikke har e-post.

 

Styret imøteser gjerne flere forslag fra klubbens medlemmer til andre konkrete aktiviteter, flere temakvelder for medlemsmøter og treningsopplegg og trenere som ønskes invitert til Valdres.  

 

Styret takker alle som har gjort en innsats for klubben og hestemiljøet i Valdres!

 

ÅRSMØTE 11. Mars  2018 med start kl. 1730      AGENDA:

 

 • Godkjenne de stemmeberettigete
 • Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
 • Behandle klubbens regnskap i revidert stand. Regnskapet legges frem på årsmøtet.
 • Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. Styrets forslag er uendret kontingent, samt gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift.
 • Vedta klubbens budsjett. Budsjett legges frem på årsmøtet sammen med regnskapet.
 • Behandle klubbens organisasjonsplan:
  • Vedta gruppe-inndeling og delegere til styret å fastsette medlemmer i utvalgene
  • Vedta om tidligere praksis med engasjert regnskapsfører skal fortsette. Engasjert regnskapsførerselskap er ASB Regnskap og Kontor AS, v/ Anne S. Bjørgo, tlf. 61364967 / 41201122.
 • Valg av nytt styre for Valdres Ride- og Kjøreklubb. Valgkomitéens forslag legges frem på årsmøtet.
 • Valg av 2 revisorer
 • Valg av representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. Styrets forslag er å gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 • Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Styret i Valdres Ride- og Kjøreforening har i 2017 bestått av:

Navn:                                På valg/ikke på valg       Type verv:                Telefonnr.:

Styret:

Anne Svenkerud Bjørgo       På valg                             leder                               41201122

Lars Gunnar Løvvik             Ikke på valg                      nestleder                         41316292

Kinga Treczynska                Ikke på valg                      styremedlem                   47748554

Kai Kareliussen                   Ikke på valg                      styremedlem                   48096663

Mona Brendengen Rabben   På valg                             styremedlem                   47644145

Thora Ranum Nyhagen        På valg                             styremedlem                   91511517

 

Synnøve Onstad                  På valg hvert år                 vara-styremedlem           90622020

Torgeir Svalesen                  På valg hvert år                 vara-styremedlem           91185503                              

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

 

 

Revisorer i 2017 har vært:

Torill Sebu                               På valg                         Revisor, én av to            90976576

Siv-Janka H. Fjeldstad             På valg                         Revisor, én av to            90937078

 

 

Valgkomité i 2017 har vært:

Anne Ranum                            På valg hvert år            valgkomité, leder            91152259

Alicia Feuerherrn Sanne           På valg hvert år            valgkomité-medlem        97414494

Steinar Erland Bakken             På valg hvert år            valgkomité-medlem        48158128

Siri Aasdokken Grønbrekk      På valg hvert år            vara-valgkomité-medl.    95467960

 

 

 

Velkommen til Herangtunet søndag 11. mars!

Her blir det enkel servering med grøt og saft, kake og kaffe, og trivelig sosialt samvær med hesteinteresserte fra hele Valdres! 


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.